Nieuwsbrief mei 2023 - bericht van de voorzitter

Beste Berg & Dallers,
Na een (te) lange winter en een zeer matig voorjaar hopen we allemaal op een mooi en lang zomerseizoen vol met tennis en diverse andere activiteiten.  Inmiddels zijn de voorjaars- en jeugdcompetitie in volle gang en komen onze clubkampioenschappen en de open toernooien weer in zicht. Het zal je niet ontgaan zijn dat dit jaar veel in het teken staat van ons 90-jarig bestaan.

De nieuwjaarsreceptie in januari en tentoonstelling waren de aftrap van het jubileumjaar en het recentelijk georganiseerde jubileumopeningstoernooi was de aftrap van een nieuw seizoen. Ook ons park is er klaar voor en ligt er prachtig bij. Er is de afgelopen winter veel onderhoud gepleegd om met name onze gravelbanen in goede shape te hebben.

ALV en motto
Inmiddels hebben we ook onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering gehouden en zijn de leden geïnformeerd over de financiële verantwoording en middellange termijnplannen. Voor de middellange termijn hebben we het motto "Geleidelijk en constructief" benoemd. De ervaring laat zien dat eigenlijk het merendeel van de zaken die we oppakken via de weg der geleidelijkheid tot stand komt waarna blijkt dat het dan het beste resultaat geeft. Ook blijkt steeds weer dat succes bijna alleen maar verzekerd is als die via een goede samenwerking en heldere communicatie tot stand komt. Niet alleen binnen onze eigen organisatiestructuur, maar ook met onze partners. Als we dit steeds voor ogen houden, komen we naar mijn mening het verst. Op persoonlijke titel heb ik opgeroepen zoveel als mogelijk is een positieve grondhouding te hebben en te kijken naar wat we allemaal als vereniging hebben en de vele dingen die goed gaan. Natuurlijk in het besef dat er ook zaken ter verbetering zijn, die moeten zeker genoemd worden en daar mag en moet je ons op aanspreken. Graag zelfs, maar dan toch met een positieve insteek.

Bestuur
Tijdens de ALV is onze nieuwe penningmeester Paul van der Marel geïnstalleerd en is de nieuwe Technische Commissie onder leiding van Jos Ong gepresenteerd. Met veel dank heeft het bestuur afscheid genomen van Gemma Eijkelhof en Heleen Wiedeman, beiden hebben na een aantal jaren hun bestuursfunctie ter beschikking gesteld. Veel dank!
We zijn er trots op dat op dit moment onze commissies voldoende bemenst zijn. Maar extra handen zijn altijd van harte welkom. Zo kan de TC extra Verenigingscompetitieleiders (VCL) zeer goed gebruiken, kunnen de Jeugdcommissie en Tennisschool altijd ondersteuning van ouders gebruiken en heeft het park ten behoeve van allerlei onderhoudsklussen ook steun nodig. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Verbeteren en professionaliseren
Via de eerdergenoemde weg der geleidelijkheid proberen we op meerdere fronten te verbeteren en te professionaliseren. Een greep uit onze stappen: Zo krijgen we steeds meer structuur in de besturing en de organisatie van commissies. De communicatie krijgt meer aandacht, ook op gebied van social media. De Tennisschool wordt gezien als een belangrijke pijler voor de vereniging, niet alleen voor de organisatie van lessen maar zeker voor de bijdrage van de TS aan alle jeugdactiviteiten. De samenwerking met de TS is essentieel en verloopt uitstekend.
Het jubileumjaar is met een volwaardige commissie in de stijgers met veel activiteiten. Sponsoring is professioneler en structureler opgepakt met de inrichting van een sponsorcommissie van drie personen. Dit heeft inmiddels al geleid tot de aantrekking van meerdere sponsoren. Tennis Direct als hoofdsponsor, clubkleding en de opzet van "de club van 90, vrienden van Berg & Dal".

Met het park en Horeca wordt met grote regelmaat afgestemd. Dit vraagt op het gebied van plannen en communiceren het nodige omdat er veel afhankelijkheden zijn. Ondanks de verschillende belangen is er de intentie om het voor de tennissers zo goed mogelijk te hebben/krijgen. De parkeigenaar heeft de afgelopen periode veel energie gestoken in het op orde krijgen van de gravelbanen. De ruimte hiervoor ontstond omdat we er in de winter niet op gespeeld hebben. Samen met een aantal vernieuwingen op het park geeft dit een mooi totaalplaatje. Voor de voorjaarscompetitie hebben we een groundsman tijdens de weekenden tot onze beschikking. Hiermee worden vele onnodige discussies en irritaties tijdens competitiedagen ondervangen. We zijn aan het verkennen of er behoefte is aan een ICT-commissie. De contacten met de KNLTB, de gemeente en andere grote verenigingen worden bestendigd of geïntensiveerd. De speeltijden voor enkelspel zijn in de daluren verruimd. Bevestiging van afhangen via QR-code wordt in Q3 van dit jaar verwacht (aldus de leverancier).

Tot slot
Een lange nieuwsbrief dit keer, maar er was dan ook veel te melden. Een goed seizoen gewenst, geniet van de zomer en ik hoop jullie een keer op het park te zien. Zeker tijdens onze jubileumactiviteiten.

Ronald Brabers
"Je hebt geen toestemming nodig om steeds verder te verbeteren"


Nieuws Overzicht